Logotyp Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"Logotyp Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"
Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.


BAZA KATOWICE
ul. Mickiewicza 59
40-085 Katowice

tel. +48 32 4931 000 

BAZA ZAWODZIE
ul. 1-go Maja 152
40-235 Katowice

+48 32 2552 020

 

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestu Sądowego pod numerem KRS: 0000077474 w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy. Regon: 270563188 NIP: 634-22-72-762.


WebsiteStyle Strony WWW

Piątek, 14 czerwca 2024

Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej
search

RODO

Klauzula informacyjna RODO W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO” informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul Mickiewicza 59 nr KRS: 0000077474, tel.: +48 324931008, strona www: www.pkm.katowice.pl, adres e-mail: firma@pkm.katowice.pl dalej jako „Administrator”.

2. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane w następujących celach:

a) świadczenia usług zamówionych przez klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawne uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) rozpatrzenia reklamacji dotyczących świadczonych przez Administratora usług, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6. Ust. 1 lit. f RODO),

e) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

 

3. Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku nie podania przez Państwa danych nie będzie możliwe zrealizowanie na Państwa rzecz zamówienia lub usługi przez Administratora.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

a. podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w tym w szczególności podmioty zajmujące się obsługą prawną i audytorską Administratora,

b. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usług przez Administratora, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług przez Administratora.

9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

– pod adresem poczty elektronicznej: iod@pkm.katowice.pl,

– pisemnie na adres siedziby przedsiębiorstwa,

– telefoniczne- numer telefonu: 32 4931014.

 

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:2020-05-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:637